برای شروع کار عملی و پیدا کردن عیب دستگاه و رفع آن، باید مراحل زیر را به ترتیب انجام داد.

ابتدا دو شاخه را از پریز برق جدا کنید.

سیم های رابط اهم متر را به دو شاخه برق ورودی به دستگاه وصل کنید. در این حالت چون کلید دستگاه خاموش است. اهم متر مدار قطع را نشان می دهد.

مطابق تصویر بعدی برای ادامه آزمایش، کلید کتری را استارت کنید و مجددا مقاومت دستگاه را اندازه گیری کنید.

پس از استارت کلید کتری، سیم های رابط اهم متر به دو شاخه کتری وصل شده و اهم متر مقدار omega:27 را نشان می دهد که نشان دهنده سالم بودن المنت است.

آزمایش اتصال بدنه دستگاه انجام شده است. برای این کار ایتدا یک سر اهم متر را به بدنه دستگاه و سر دیگر آن را به یکی از شاخک های دو شاخه برق ورودی وصل می کنیم. در این حالت اهم متر مدار قطع (عدد ۱) را نشان می دهد و بیانگر این است که این سم اتصال بدنه ندارد.

یک سر اهم متر را به بدنه دستگاه و سر دیگر آن را به سیم دیگر دو شاخه برق ورودی وصل می کنیم. در این حالت نیز اهم متر مدار قطع (عدد ۱) را نشان می دهد و بیانگر این است که این سیم نیز اتصال بدنه ندارد.

پس از برداشتن قوری از روی صفحه گرم نگهدارنده، کتری را با احتیاط به طرف بالا بلند کرده و آن را از سکوی شارژ جدا کنید.

محل اتصال برق ورودی و محل اتصال سکوی شارژ به کتری به خوبی فابل مشاهده می باشند.

محل اتصال برق ورودی کتری چای ساز را نشان می دهد. در ضمن برای بازکردن کف کتری کافی است که سه عدد پیچ چهارسوی کف را باز کنید.

سکوی شارژ را نشان می دهد که از قسمت های زیر تشکیل شده است.

A : سیم رابط سه رشته

B : قسمت برق رسانی به کتری

C : صفحه نمایش مقدار درجه حرارت

D : صفحه گرم نگهدارنده قوری

E : بدنه و متعلقات آن

سپس سیم رابط را از بدنه سکوی شارژ جدا می کنید.

قبل از هر گونه تعمیرات در لوازم برقی ابتدا سیم رابط ورودی را با اهم متر آزمایش کرده و از سلامت آن آگاه شوید. این کار ابتدا سیم های رابط اهم متر را به دو سر سیم ارت وصل کنید. در این حالت اتصال برقرار است.

اهم متر را به ترتیب به ابتدا و انتهای هر یک از دو رشته ی سیم های رابط متصل کرده و مقاومت هر یک را به طور جداگانه اندازه کنید و از سلامت سیم رابط اطمینان حاصل کنید و در این حالت اهم متر باید عدد صفر را نشان دهد.