ارسال رایگان میوه

شرایط ارسال رایگان میوه

۱- مبلغ خرید بیش از ۱۵۰ هزار تومان باشد.

۲- شما در منطقه ای باشید که پست بتواند ارسال کند.