مرحله ۵

به وسیله پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ های محکم کننده ی پیه به بدنه ی دستگاه را باز کنید.

بعد از بازکردن پیچ ها، پایه ها و صفحه ی زیری پلوپز آرام پز را که از انتقال حرارت به خارج از دستگاه جلوگیری می کند بردارید.

روش نقشه برداری و بازکردن سیم های رابط

مرحله ۶

قبل از باز کردن سیم های رابط دستگاه، ابتدا نخوه ی سیم کشی داخل دستگاه را با استفاده از رنگ سیم ها و ارتباط فیزیکی آن ها با اجزای دستگاه را مورد بررسی دقیق قرار دهید. سپس نقشه آن را رسم کنید تا در زمان مونتاژ دستگاه با اشکال مواجه نشوید.

مرحله ۷

ارتباط صفحه کلید و دو شاخه مخصوص پلوپز – آرام پز را تا در زمان مونتاژ دستگاه سیم های رابط از نظر طول به طور صحیح اتصال داده شود.

مرحله ۸

بعد از برداشتن تقشه مدار الکتریکی دستگاه سر سیم های سیم رابط را باز کنید.