0
+9809916857670

تعیین پایه ها و آزمایش صحت دیود

دردرس دانش فنـی باساختمان کریسـتالی، نماد فنـی و طرز کار دیود آشـنا شـدهاید. در شـکل سـاختمان دیود نیمه هادی و نماد فنی آن نشـان داده شـده اسـت.

دیودهـا در اشـکال و ابعـاد مختلـف سـاخته میشـوند.
ً سـازندگان دیود از عالئمی برای مشـخصکردن
معموال
پایه هـای دیـود اسـتفاده میکننـد. بـرای مثـال مانند
شـکل تصویـر دیـود را روی آن چـاپ میکننـد.در
هـر صـورت مطمئنترینروش بـرای تعییـن آندوکاتد
دیـود مراجعه بـه برگـه اطالعات آنها اسـت.

اگــر دیــود بــه صــورت اســتوان های باشــد، ماننــد شــکل
۳-۳ در یــک طــرف آن یــک یــا چنــد نــوار رنگــی قــرار
میگیــرد کــه نشــاندهنده کاتــد دیــود اســت.

مراحل اجرای کار

۱-آنــد و کاتــد را روی دیودهــای شــکل مشــخص
کنیــد و در محــل تعیین شــده بنویســید. 

۲ -چنـد دیـود واقعـی را در اختیاربگیریـد و آنـد و کاتـد
آنهـا را بـا علائـم چـاپ شـده روی دیـود مشـخص کنید.
ســپس جــدول را کامل نمائیــد. روی شــکل ظاهــری
علامـت آنـد ( A )و کاتـد ( K )را بنویسـید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *